Persondatapolitik

Hos Lolo & Bloom indsamler vi som dataansvarlige personoplysninger om dig når du besøger vores hjemmeside eller køber et af vores produkter.

Vi prioriterer persondatasikkerhed meget højt, og har derfor stor fokus på at bidrage til, at vores behandling af dine personoplysninger overholder den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Formålet med denne persondatapolitik er at forklare, hvornår og hvilke personoplysninger vi indsamler, hvorfor og hvordan vi behandler de indsamlede personoplysninger samt i hvilket omfang vi videregiver dem til tredjeparter.

Vi anbefaler derfor, at du læser denne persondatapolitik omhyggeligt igennem.

Såfremt du har spørgsmål til denne persondatapolitik eller hvordan vi behandler dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på info@lolobloom.dk.

Kontaktoplysninger:

Lolo & Bloom
Heisesgade 21
København Ø
Mail: info@lolobloom.dk
Cvr. Nr.: DK39622823

Hvornår indsamler vi dine personoplysninger

Vi indsamler personoplysninger for at levere de ønskede projekter og tjenester.  F.eks. Når du

 • Foretager et køb.
 • Kontakter vores kundeservice.
 • Ønsker at modtage henvendelser herunder markedsføring fra os.
 • Deltager i en konkurrencer eller bruger vores hjemmeside.
Hvilke personoplysninger indsamler vi og hvorfor

Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger til de formål, som er beskrevet i vores persondatapolitik.

Bruger- og kontaktoplysninger. Vi indsamler og behandler de kontaktoplysninger, du giver os i form af navn, adresse, telefonnummer, e-mail samt oplysninger om land når du opretter dig som

 • kunde hos Lolo & Bloom.
 • Hvis du henvender dig til vores kundeservice.
 • Hvis du deltager i en af vores konkurrencer eller begivenheder.

Vi behandler dine kontaktoplysninger for, at vi kan bekræfte og levere dine køb; eller for at du kan deltage i en af vores konkurrencer eller begivenheder. Hvis du foretager et køb videregiver vi oplysninger i form af leveringsadresser til tredjemand i overensstemmelse med denne persondatapolitik. Derudover indsamler vi dine bruger- og kontaktoplysninger, for at kunne sende dig relevant markedsføring, hvis du har givet særskilt samtykke til dette.

Betalings-, og faktureringsoplysninger. Vi indsamler og behandler dine betalings- og faktureringsoplysninger, når du foretager et køb. Vi gemmer dine betalings- og faktureringsoplysninger for at gøre det nemmere for dig, at købe vores produkter fremadrettet. Vi behandler dine betalings- og faktureringsoplysninger for, at vi kan levere dine købte produkter. Vi videregiver i den forbindelse dine betalings- og faktureringsbetingelser til tredjemand i overensstemmelse med denne persondatapolitik.

Oplysninger om dine køb og præferencer. Vi indsamler og behandler oplysninger om dine køb, herunder præferencer for tilbud og produkter som du viser interesse for. Vi behandler oplysninger om dine præferencer og demografiske forhold med det formål at kunne yde dig en bedre service, tilpasse og forbedre vores produkter samt målrette den markedsføring vi sender dig, hvis du har givet os samtykke hertil.

Oplysninger indsamlet via vores hjemmeside og sociale medier. Vi indsamler og behandler oplysninger når du besøger vores hjemmeside. Vi behandler disse oplysninger for at få kendskab til dig og dine interesser med det formål at kunne tilpasse og forbedre vores hjemmeside, markedsføring, produkter samt for at kunne yde en mere målrettet service. Derudover behandler vi oplysninger med det formål at forhindre ulovlige eller krænkende opslag.

Vi gør dig opmærksom på, at når du laver opslag på vores hjemmeside eller andre sociale medier kan andre bruge, tagge eller dele dine opslag på en anden måde end du oprindeligt måtte have tiltænkt. Ved opslag på vores hjemmeside og sociale medier erklærer du dig indforstået med, at vi og andre har ret og adgang til at bruge, herunder videregive de oplysninger, du måtte slå op.

Vi anbefaler tillige, at du altid gennemlæser den persondatapolitik, som gælder for de pågældende sociale medier forud for, at du laver et opslag.

Cookies. Som så mange andre indsamler vi oplysninger om dig ved brug af cookies for at du kan anvende og få adgang til vores hjemmeside via computer, tablet, telefon mv. 

På hvilket retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af det samtykke du giver til vores indsamling og videre behandling i henhold til denne persondatapolitik. F.eks. når du

 • Ønsker at modtage markedsføring fra os, herunder nyhedsbreve.
 • Deltager i en af vores konkurrencer eller begivenheder.

 Vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke er baseret på persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1.

Vi behandler ligeledes dine personoplysninger ved opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, f.eks. når du køber et af vores produkter. Vores behandling af dine personoplysninger for opfyldelse af en kontrakt er baseret på persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, jf. databeskyttelseslovens § 6 stk. 1.

Sidst behandler vi dine personoplysninger i det omfang det er nødvendigt for at kunne overholde vores juridiske forpligtelser i overensstemmelse med persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1 samt i nødvendigt omfang for at tilgodese vores legitime interesser i at levere, personliggøre og forbedre vores produkter og ydelser. De legitime interesser er at skabe, levere, yde support og vedligeholde nyskabende produkter og ydelser for dig som kunde.

Hvem videregiver vi dine personoplysninger til

Vi videregiver udelukkende dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at levere vores ydelse til dig eller hvis det følger af en retlig forpligtelse, som påhviler os som dataansvarlige.

Når det er nødvendigt at videregive dine oplysninger, har vi en høj standard for behandling af personoplysninger. Vi gør en stor indsats for at sikre os, at alle, vi videregiver dine oplysninger, lever op til den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Som led i at kunne levere den bedste ydelse til dig, videregiver vi pt. dine personoplysninger til følgende kategorier af leverandører og samarbejdspartnere:

Online betalingsudbydere. Såfremt du foretager et køb på vores hjemmeside videregiver vi dine personoplysninger i form af kort- eller kontooplysninger til en online betalingsudbyder med det formål at udføre betalingen.

Transportørvirksomheder. Såfremt du foretager et køb på vores hjemmeside videregiver vi dine personoplysninger i form af navn og forsendelses-/leveringsoplysninger til en selvstændig fragtmand med det formål at kunne foretage levering til det angivne leveringssted.

Markedsføringspartnere. Hvis du har givet os tilladelse til at sende dig markedsføring, herunder nyhedsbreve, anvender vi en række partnere til at bistå og assistere os.

Vi gør opmærksom på, at vi ikke er ansvarlige for ovenstående samarbejdspartneres eller tredjemands misligholdelse af den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Særligt om overførelse af oplysninger til tredjelande

Hvis du har givet os tilladelse til at vi må sende dig markedsføring, herunder nyhedsbreve overfører vi dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS-samarbejdet.

Det drejer sig om Mailchimp, Google Analytics og Optimonster, som er beliggende i USA.

Vi baserer vores overførelse på den afgørelse som EU Kommissionen har truffet  om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i form af EU-U.S. Privacy Shield aftalen, hvilket alle modtagere er omfattet. Du kan læse mere om EU-U.S. Privacy Shield aftalen via dette link https://www.privacyshield.gov/welcome.

Hvor lang tid opbevarer vi dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i henhold til de oplyste formål. Derudover:

 • For personoplysninger omfattet af bogføringsloven opbevarer vi disse oplysninger i en periode på fem (5) år fra udgangen af det regnskabsår oplysningerne vedrører, medmindre vi har et andet sagligt relevant formål til opbevaring.
 • For oplysninger omfattet af den almindelige reklamationsfrist opbevarer vi disse oplysninger i periode på to (2) år fra tidspunktet reklamationsfristen indtræder, medmindre vi har et andet sagligt relevant formål til opbevaring.

Personoplysninger, som ikke længere er nødvendige i henhold til de oplyste formål, vil blive slettet eller anonymiseret.

Sikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt/ændret, uautoriseret offentliggørelse og utilsigtet adgang.

Vi har faste procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler dine personoplysninger, og vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn.

For at undgå datatab foretager vi løbende backup af vores datasæt og anvender kryptering, hvor det er nødvendigt.

Vores medarbejdere er uddannet og vil løbende blive efteruddannet i håndteringen af personoplysninger.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der indebærer en høj risiko for dine rettigheder, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet, så hurtigt som det efter omstændighederne er muligt.

Dine rettigheder

Når vi behandler personoplysninger om dig, har du følgende rettigheder:

 • Du kan til enhver tid bede om at få indsigt i og kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig.
 • Du kan til enhver tid opdatere eller ændre de kontaktoplysninger, du har givet os.
 • Du kan gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger eller anmode om, at vi helt eller delvist sletter personoplysninger, som vi opbevarer om dig. Vi vil herefter foretage en konkret vurdering af, om vi er forpligtet til at efterkomme din anmodning.
 • Du kan anmode om, at vi transmitterer dine personoplysninger til dig eller til en anden dataansvarlig på en struktureret og almindelig måde samt i et maskinlæsbart format.
 • Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling.

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

Hvis du gerne vil gøre brug af ovennævnte rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, bedes du kontakte os på info@lolobloom.dk.

Hvordan trækker du et samtykke tilbage

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, kan du kontakte os via info@lolobloom.dk.

Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på dit samtykke inden tilbagetrækningen.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med, hvordan vi behandler dine personoplysninger eller hvis du er uenig i en afgørelse om behandling af dine personoplysninger eller rettigheder, som er truffet af os.

Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger og klagevejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

Hvis du overvejer, at indgive en klage til Datatilsynet, håber vi, at du vil kontakte os først, således at vi kan drøfte sagen og forhåbentlig finde en løsning.

Forbehold for ændringer i denne persondatapolitik

Vi forbeholder os retten til at ændre denne persondatapolitik. Den seneste udgave vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside.

Vi udsender meddelelse om alle vigtige ændringer af denne persondatapolitik – herunder ændringer af de formål, hvortil vi behandler dine personoplysninger eller ændringer i relation til dine rettigheder. 

Vi anbefaler, at du løbende kontrollerer og ajourfører dig med vores persondatapolitik.